نسرین قناتی

نایب رئیس بانوان

یوسفعلی محمدی

بنیانگذار و رئیس سبک

عبدالله آسیون

نایب رئیس و مسئول کمیته استعداد یابی

پدرام میرزایی

دبیر و مسئول کمیته دفاع شخصی و هنرهای فردی

مرتضی بختیاری

عضو شورای فنی و مسئول کمیته مربیان

رسول نژاد احد

رئیس شورای فنی

مجید خزایی

عضو شورای فنی و مسئول کمیته پیشکسوتان

احد ملک زاده

عضو شورای فنی و مسئول کمیته مسابقات

یاور انگوتی

عضو شورای فنی و مسئول کمیته بازرسی

یوسف سهیل

عضو شورای فنی و مسئول کمیته آزمون

علی کمندانی

عضو شورای فنی و مسئول کمیته انضباطی

رسول ناصری

عضو شورای فنی و مشاور

شیر حسین عباسی

عضو شورای فنی و مسئول کمیته داوران

محمد امین دوست محمدی

عضو شورای فنی و مسئول کمیته امور استان ها و روابط عمومی

سید جواد موسوی

مسئول آموزش کاتا و فرم

سید رضا حسینی

مسئول کمیته شکستن اجسام سخت

علی کریم پور

مسئول کمیته روابط بین الملل

فاطمه عدالتی

دبیر بانوان

مهناز عباسی

مسئول استان تهران بانوان

نرگس قنبری

مسئول کمیته انضباطی بانوان

معصومه حاجیلو

مسئول کمیته داوران بانوان

سپیده نجف نژاد

مسئول کمیته مربیان بانوان

فرزانه خرقانی

مسئول کمیته بازرسی بانوان

سروناز سیفی

مسئول کمیته آموزش و کاتا بانوان

مریم فرجی

مسئول کمیته امور استان ها و روابط عمومی بانوان

خانم خلج

مسئول کمیته دفاع شخصی بانوان